Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]Augustus 2001

Regeling impuls beroepsonderwijs landelijke organen 2001
30-8-2001
Doel van de regeling is de beroepskolom te versterken door onder meer knelpunten in de aansluiting van structuren binnen de kolom op te lossen. Landelijke organen zijn verantwoordelijk voor die aansluiting. Door een goede aansluiting op de structuur, wor...

Gewijzigde opzet van de carri�repatronen voor het (OOP)
30-8-2001
In de publicatie informatie over de aanpassing van de structuur van de carri�repatronen voor het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) in het primair onderwijs met ingang van 1 maart 2001. Deze structuur is gelijk aan de structuur zoals die geldt vanaf ...

Regeling intensiveringen en loon- en prijsbijstelling exploitatiekostenvergoeding 2001
29-8-2001
In het voorjaar van 2001 heeft het Kabinet besloten te investeren in de materi�le vergoeding van het voortgezet onderwijs. In deze regeling wordt de structurele verhoging van de exploitatiekostenvergoeding, voortvloeiend uit die majeure investering, verwe...

Vaststelling cursusduur schriftelijk onderwijs hoofdstuk 5 en 10 wtos
29-8-2001
In de regeling de vaststelling van het aantal lesminuten voor het schriftelijk onderwijs voor de bepaling van de hoogte van de toekenning in het kader van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (wtos).

Intrekking beleidsregel Vaststelling nieuwe bepalingen/voorwaarden voor deelname aan CASO-systeem
28-8-2001
Onlangs heeft het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan PinkRoccade het recht verleend de CASO-programmatuur van het ministerie voor een periode van tien jaar te gebruiken voor de salarisverwerking in het onderwijsveld. Dit betekent dat ...

Ontwerp Plan van Scholen 2002 - 2004
28-8-2001
In de publicatie het Ontwerp Plan van Scholen voor de jaren 2002 tot en met 2004. Het Ontwerp Plan is vastgesteld volgens artikel 65 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

Regeling subsidie onderwijs aan hbo-lerarenopleiding waar student al een getuigschrift behaalde
27-8-2001
Het doel van deze subsidieregeling is een bijdrage te leveren aan het oplossen van de knelpunten op de onderwijsarbeidsmarkt. Het overheidsbeleid is er dan ook op gericht zij-instromers op te leiden tot volwaardig docent. Echter, de bekostigingssystematie...

Subsidieregeling duale opleidingstrajecten ondewijsfuncties BVE-sector 2001
26-8-2001
Met werkgevers- en werknemersorganisaties in de BVE-sector is afgesproken duale scholingstrajecten voor onderwijsfuncties in de BVE-sector te faciliteren. Het betreft scholingstrajecten voor personeel dat door de instelling in dienst wordt genomen en verv...

Aanvullende bekostiging zij-instromers 2001 - 2002 voor vo met lumpsumbekostiging
24-8-2001
Deze regeling geeft aan op welke wijze het bevoegd gezag van ��n of meer scholen voor voortgezet onderwijs aanspraak kunnen maken op aanvullende bekostiging indien zij in het tijdvak van 1 augustus 2001 tot en met 31 juli 2002 overgaan tot de benoeming va...

Vergroting implementatiecapaciteit examens beroepsonderwijs
23-8-2001
Deze regeling is ��n van de drie financi�le impulsen om de examenpraktijk in het beroepsonderwijs te vernieuwen en te verbeteren. De regeling is een uitwerking van de beleidsreactie aan de Kamer van juli j.l op de adviezen van de Stuurgroep Examinering mb...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: