Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 31 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 31 ]Juli 2001

Schoolbudget po per 1 augustus 2001
31-7-2001
In juli is een akkoord bereikt tussen centrales van overheids- en onderwijspersoneel en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen in verband met de uitwerking van de maatregelen naar aanleiding van het rapport van de werkgroep Van Rijn en verlen...

Betaald ouderschapsverlof po 2001-2002
30-7-2001
In juli is een akkoord bereikt tussen centrales voor overheids- en onderwijspersoneel en de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen over onder andere de invoering van betaald ouderschapsverlof voor ouders en verzorgers van kinderen die op 1 augus...

Opslagpercentages vervangingsfonds
25-7-2001
In de regeling de vaststelling van de opslagpercentages voor het Vervangingsfonds en het Participatiefonds in het primair onderwijs. De percentages gelden voor het schooljaar 2001 - 2002.

Opgave ex artikel 25, Leerplichtwet 2000/2001 en 2001/2002
25-7-2001
Volgens de Leerplichtwet 1969 moet elke onderwijsinstelling en gemeente jaarlijks aan de minister van onderwijs een opgave doen over het ongeoorloofd schoolverzuim. In deze voorlichtingspublicatie wordt naar aanleiding van de vorige publicatie in het Gele...

Financi�le arbeidsvoorwaarden
25-7-2001
In deze publicatie informatie over het op 15 juli j.l. afgesloten onderhandelaarsakkoord voor de sectoren: primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Met name de maatregelen die in het onderhandelaarsakkoord staan ...

Toepassing maatregelen WSF 2000 inzake eigen bijdrage van de studerende
25-7-2001
Met deze regeling worden bepaalde onderdelen van de Wet studiefinanciering 2000, voor wat betreft de berekening van de hoogte van het toetsingsinkomen van de studerende, eerder toegepast.Deze regeling treedt in werking op 28 juli 2001.

Wijziging examenreglement Staatsexamen NT2
25-7-2001
Met ingang van het examenjaar 2001 zal het onderdeel leesvaardigheid van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal in gewijzigde vorm worden afgenomen.Deze regeling treedt inwerking op 1 augustus 2001.

Herziening indexering personele component uitkering onderwijs oalt
25-7-2001
Deze regeling bevat een correctie van het percentage waarmee de personele component van de specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen voor het schooljaar 2000-2001 is ge�ndexeerd. Het juiste percentage is 3.4% en niet 3.2%. Een nabetaling ...

Indexering specifieke uitkeringen goa en oalt 2001 - 2002
25-7-2001
Deze regeling bevat een correctie van het percentage waarmee de personele component van de specifieke uitkering onderwijs in allochtone levende talen voor het schooljaar 2000-2001 is ge�ndexeerd. Het juiste percentage is 3.4% en niet 3.2%. Een nabetaling ...

Leerlingentelling vo per 1 oktober 2001
24-7-2001
In de publicatie meer informatie over de leerlingentelling in het voortgezet onderwijs. Nadat de integrale leerlingentelling (ILT) en de cumi-telling (leerlingen uit culturele minderheidsgroepen en van anderstalige leerlingen) op 1 oktober 2000 gezamenlij...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: