Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 10 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 10 ]


April 2001

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 35 t/m 37
27-4-2001
Om deelname van leerlingen aan culturele activiteiten te stimuleren en te faciliteren, ontvangen scholen met ingang van het schooljaar 2001-2002 ckv-vouchers basisvorming. De ckv-vouchers basisvorming worden verstrekt aan het bevoegd gezag van de betrokke...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 45 t/m 46
24-4-2001
In deze publicatie wordt voorlichting gegeven over de mogelijkheid tot afbouw van de mavo/vbo examens oude stijl voor LOM-leerlingen die in schooljaar 1998/1999 in het eerste leerjaar zijn gestart en die in individuele gevallen in schooljaar 2001/2002 nie...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 26 t/m 29
20-4-2001
De regeling heeft als doel aan een school of scholengemeenschap een aanvullende vergoeding toe te kennen voor de verzorging van onderwijs in de taal van het land van oorsprong aan leerlingen, bedoeld in artikel 37 van het Inrichtingsbesluit W.V.O. De onde...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 24 t/m 25
12-4-2001
In deze regeling zijn de vakken aangewezen die vanwege het geringe aantal kandidaten ge�xamineerd worden door de staatsexamencommissie in het tweede tijdvak. Hierna wordt informatie gegeven over de procedure die de staatsexamencommissie hiervoor hanteert....

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 16 t/m 16
5-4-2001
Met ingang van 1 januari 2001 is de overhevelingstoeslag als bedoeld in de Wet overhevelingstoeslag opslagpremies vervallen en wordt het brutoloon van de werknemer, in dit geval van het onderwijs- en onderzoekpersoneel, ter compensatie daarvan verhoogd. O...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 20 t/m 23
4-4-2001
De invoering van de euro heeft voor de hele samenleving ingrijpende gevolgen. Ook voor de scholen gaat er het nodige veranderen. De scholen zijn in een aparte brief ge�nformeerd over de onderwijskundige aspecten van de invoering van de euro en de gevolgen...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 40 t/m 44
4-4-2001
De scholen in het voortgezet onderwijs zijn in een aparte brief ge�nformeerd over de onderwijskundige aspecten van de invoering van de euro en de gevolgen voor de bekostiging van de scholen en de bezoldiging van het personeel. In deze publicatie is nogmaa...

Gele Katern 2001, nr. 13, blz. 52 t/m 55
4-4-2001
De scholen in het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie zijn in een aparte brief ge�nformeerd over de onderwijskundige aspecten van de invoering van de euro en de gevolgen voor de bekostiging van de scholen en de bezoldiging van het personeel. In deze p...

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 28 t/m 28
2-4-2001
Aan de meeste instellingen die in het CREBO geregistreerd staan, is v��r 1 februari 2001 de voor hen relevante informatie uit het CREBO toegezonden. Met deze regeling wordt bekendgemaakt dat het CREBO 2001-2002 ligt met ingang van 12 maart 2001 ter inzag...

Gele Katern 2001, nr. 11, blz. 5 t/m 9
1-4-2001
Deze publicatie is een eerste stap in de richting van een vereenvoudigd bekostigingsstelsel. Dit betreft het MOA-budget en de budgetten voor nascholing en integraal personeelsbeleid. Verder een verhoging van het normale verzilveringstarief en de introduct...

Zoeken regelingen OCW
 
         
 



van:
  

tot: