Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 17 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 17 ]Januari 2001

Gele Katern 2001, nr. 10, blz. 12 t/m 13
31-1-2001
In deze regeling wordt een model vastgesteld van het getuigschrift dat op grond van artikel 6, derde lid, van de Interim zij-instroom wordt uitgereikt na het met goed gevolg deel nemen aan het bekwaamheidsonderzoek ingevolge die wet. Deze regeling treedt ...

Gele Katern 2001, nr. 2/3, blz. 20 t/m 21
31-1-2001
Kunt u mij een overzicht geven van de in de jaren 2000 toegekende bedragen ICT voor de scholen ressorterende onder de WPO en de WEC en wanneer zij betaalbaar zijn gesteld? En kunt u daarbij ook aangeven welke bedragen voor het jaar 2001 gelden?

Gele Katern 2001, nr. 4, blz. 4 t/m 21
31-1-2001
De Subsidieregeling ict-projecten in het onderwijs is een beleidsinstrument van de directie ICT om het gebruik van ict in het onderwijsveld te stimuleren. De Regeling is opgesteld ter ondersteuning en stimulering van activiteiten van onderwijsinstellingen...

Gele Katern 2001, nr. 5/6, blz. 34 t/m 36
31-1-2001
Deze regeling heeft tot doel, voor het jaar 2001/2002, de activiteiten van de samenwerkingsverbanden te subsidi�ren in vervolg op de regeling met kenmerk VO/BOB/1998-54395 voor de schooljaren 1999-2000 en 2000-2001. Tevens is een extra bedrag ad Euro 2405...

Gele Katern 2001, nr. 4, blz. 38 t/m 45
26-1-2001
Met de regeling beurzenprogramma DELTA wordt beoogd de buitenlandse deelname aan het Nederlandse hoger onderwijs te bevorderen. Het doel van het beurzenprogramma is het stimuleren van samenwerking in het hoger onderwijs en het versterken van de concurrent...

Gele Katern 2001, nr. 4, blz. 23 t/m 23
26-1-2001
Voor de examencommissie is het vacatiegeld per 1 januari 2000 vastgesteld op � 185,- per zittingsdag. Deze regeling is gebaseerd op het Vacatiegeldenbesluit 1988. Deze regeling treedt in werking op 8 februari 2001.

Gele Katern 2001, nr. 5/6, blz. 37 t/m 38
25-1-2001
In de vmbo-examenprogramma's staat dat de CEVO het eventuele gebruik van ICT-toepassingen bij het centraal examen drie jaren van te voren bekend maakt. In deze publicatie geeft de CEVO aan bij welke examens naar verwachting ICT-toepassingen gebruikt worde...

Gele Katern 2001, nr. 4, blz. 25 t/m 25
24-1-2001
In deze publicatie worden de tegemoetkomingen in de ziektekosten die per 1 januari 2001 op grond van het Besluit tegemoetkoming ziektekosten en inkomenstoeslag onderwijs- en onderzoekpersoneel (ZKOO) van toepassing zijn kenbaar gemaakt.

Gele Katern 2001, nr. 4, blz. 27 t/m 37
24-1-2001
Het doel van de regeling is het verstrekken van bijdragen ter stimulering van projecten die een opleiding of delen van een opleiding van het reguliere BVE-onderwijs innoveren door een aantrekkelijke en rijk gedifferentieerde leeromgeving te ontwikkelen, w...

Gele Katern 2001, nr. 12, blz. 11 t/m 12
23-1-2001
Met ingang van 1 januari 2000 is de materi�le instandhouding-vergoeding voor speciale scholen voor basisonderwijs gebaseerd op de programma's van eisen voor het basisonderwijs, aangevuld met extra middelen voor 2% van het aantal leerlingen in het samenwer...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: