Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 26 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 26 ]Maart 2000

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 20 t/m 24
29-3-2000
Na overleg met de centrales en organisaties van schoolbesturen wordt artikel I-C39 van het Rpbo (ouderschapsverlof) aangepast. Dit betekent dat ook betrokkenen met een werktijdfactor die kleiner is dan 0,4 recht hebben op ouderschapsverlof. De aangepaste ...

Gele Katern 2000, nr. 9, blz. 8 t/m 8
29-3-2000
Naar aanleiding van de voorlichtingspublicatie FVE-98/25527N van 6 maart 1998 (zie Gele katern 1998, nr. 8) over de besteding en verantwoording van nascholingsgelden, word t de vraag gesteld of na 1 augustus 2000 nu nog wel of niet een geoormerkte reserve...

Gele Katern 2000, nr. 9, blz. 38 t/m 38
29-3-2000
In deze publicatie wordt bekendgemaakt dat het Hoop is vastgesteld. De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw) schrijft voor dat vaststelling van het Hoop openbaar wordt gemaakt via de Staatscourant en Uitleg.

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 37 t/m 39
28-3-2000
Tijdens het Algemeen Overleg over het Plan van Aanpak voortijdig schoolverlaten, 30 september j.l., is de toezegging gedaan de rmc-middelen te (her)verdelen over de regio's. Deze regeling bevat de vaststelling hiervan. Daarnaast wordt in deze publicatie v...

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 18 t/m 19
27-3-2000
In deze publicatie is een overzicht opgenomen van de voorgenomen publicaties voor het primair onderwijs, die gedurende het jaar 2000 in Uitleg Gele katern zullen worden opgenomen.

Gele Katern 2000, nr. 10, blz. 5 t/m 6
24-3-2000
In de vergadering van het Bestuurlijk overleg informatiebeleid onderwijs (Boio) is overeenstemming bereikt over de deelname van het zogenoemde 'Scholenpanel'. Het 'Scholenpanel' bestaat uit een representatieve groep van scholen die meewerken aan diverse o...

Gele Katern 2000, nr. 10, blz. 10 t/m 12
24-3-2000
In de publicatie staat informatie over een viertal hbo-applicatieopleidingen. E�n en ander is bestemd voor leraren die een bevoegdheid willen verwerven voor het mavo, vbo, praktijkonderwijs en voor een orthopedagogisch-didactisch centrum voor de vakken va...

Gele Katern 2000, nr. 10, blz. 14 t/m 15
22-3-2000
Met deze regeling wordt de Uitvoeringsregeling WEB op de punten 'bekostiging gehandicapte deelnemers' en de 'vervangende gegevens landelijke organen' gewijzigd. Zo wordt onder meer in 2000 een afzonderlijk budget voor gehandicapten toegevoegd aan de rijks...

Gele Katern 2000, nr. 11/12, blz. 25 t/m 26
22-3-2000
Deze publicatie kondigt een wijziging aan van de rekenregels voor de vaststelling van de zorgformatie (ingangsdatum 1 augustus 2000) en de extra vergoeding materi�le instandhouding (ingangsdatum 1 januari 2001) voor speciale scholen voor basisonderwijs. D...

Gele Katern 2000, nr. 9, blz. 4 t/m 5
20-3-2000
In deze regeling wordt de verhoging van het cursusgeld vastgesteld voor de deeltijdopleidingen in het beroepsonderwijs en de opleidingen in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo). De verhoging is berekend volgens de systematiek van het Uitvoe...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: