Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 23 ]Oktober 2000

Gele Katern 2000, nr. 26, blz. 20 t/m 21
31-10-2000
Deze regeling heeft tot doel om te investeren in leerkrachten die zijn of zullen worden belast met het onderwijs aan leerlingen die extra zorg behoeven in het leerwegondersteunend onderwijs. Deze regeling treedt in werking op 18 november 2000 en vervalt o...

Gele Katern 2000, nr. 26, blz. 14 t/m 15
31-10-2000
Op grond van deze regeling ontvangen scholen extra middelen om in het kader van de onderwijsvernieuwingen kleinere interne verbouwingen in het schoolgebouw uit te voeren of inventaris te vernieuwen. Deze regeling is voor scholen in het vo en scholen en af...

Gele Katern 2000, nr. 25, blz. 5 t/m 6
30-10-2000
In de Regeling vergoeding voor schoolspecifieke knelpunten in personeelsvoorziening is een vergoeding vastgesteld voor schoolspecifieke knelpunten in personeelsvoorziening van f 5170,- per formatieplaats. Gebleken is dat het budget ruimte laat voor een ve...

Gele Katern 2000, nr. 25, blz. 9 t/m 13
30-10-2000
Het kabinet heeft besloten dat de structurele middelen ten behoeve van ict sneller toegekend moeten worden. Door middel van deze regeling wordt dan ook een extra ict-vergoeding toegekend aan scholen in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onder...

Gele Katern 2000, nr. 25, blz. 33 t/m 34
27-10-2000
In deze publicatie worden de gemeenten cq samenwerkingsverbanden ge�nformeerd over de wijze van opgave van gegevens met betrekking tot de contracten die met regionale opleidingscentra zijn afgesloten voor educatieve activiteiten in 2001.

Gele Katern 2000, nr. 25, blz. 29 t/m 31
26-10-2000
De bekostiging van de landelijke organen beroepsonderwijs (lob's) voor het jaar 2001 wordt mede bepaald op basis van gegevens die, vergezeld van een goedkeurende accountantsverklaring, door instellingen zijn verstrekt. In een aantal gevallen heeft de acco...

Gele Katern 2000, nr. 28a, blz. 4 t/m 30
26-10-2000
In de bijlage van deze regeling wordt per intrasectoraal programma en per leerweg aangegeven welke exameneenheden centraal worden ge�xamineerd in het examenjaar 2003. Volledigheidshalve zijn ook de 'voorlopers' van de centrale examens en 2002 in het over...

Gele Katern 2000, nr. 28a, blz. 31 t/m 32
25-10-2000
De regeling wijzigt onderdeel 3c 'Handel en verkoop' daarvan de tabel die behoort bij het centraal schriftelijk examen voor de kaderberoepsgerichte leerweg (cse KB).

Gele Katern 2000, nr. 26, blz. 4 t/m 5
23-10-2000
Met deze regeling worden de vergoedingsbedragen waarmee de centrales of de vakorganisaties aan de instellingen de vervanging vergoeden van personeel dat op grond van deze regeling buitengewoon verlof is verleend, voorzover het gaat om personeel dat onder ...

Gele Katern 2000, nr. 25, blz. 38 t/m 39
20-10-2000
Met deze regeling wordt het collegegeld voor het studiejaar 2001-2002 aangepast aan de algemene prijsontwikkeling. Deze regeling treedt in werking op 11 november 2000.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: