Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 21 ]Juli 1999

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 18 t/m 23
15-7-1999
De Leerplichtwet schrijft voor dat elke onderwijsinstelling jaarlijks een opgave aan de minister van onderwijs moet verstrekken over het ongeoorloofd schoolverzuim van leerplichtige leerlingen. Daarnaast moet ook elke gemeente de minister informatie versc...

Gele Katern 1999, nr. 19, blz. 6 t/m 20
15-7-1999
In deze publicatie worden de procedure en de voorwaarden voor het verlenen van subsidie aan Technocentra vastgesteld. De regeling is een uitwerking van de in het Regeerakkoord opgenomen beleidsvoornemens en heeft als doel de kennisinfrastructuur te verste...

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 28 t/m 28
14-7-1999
In de onlangs naar de scholen toegestuurde brochure over het nieuwe examenprogramma culturele en kunstzinnige vorming 2 en 3 staat vermeld dat het 'handelingsdeel' een onderdeel is van het schoolexamen, terwijl in de 'Regeling aanpassing examens profielen...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 47 t/m 48
14-7-1999
Op grond van artikel 5 van de Tijdelijke wet aanwijzing b�ta-opleidingen van 19 april 1999 (Stb. 1999, 180) moet de IB-Groep de wijzigingen die in het CROHO staan bekendmaken. In deze publicatie een overzicht aan welke instellingen dit moet gebeuren. Daa...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 34 t/m 36
12-7-1999
Het doel van de publicatie is om de Landelijke Organen informatie te verstrekken over de telling die aan het eind van het schooljaar 1998 - 1999 zal plaatsvinden.

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 46 t/m 47
9-7-1999
Met deze wijzigingsregeling wordt voor 1999 het bijdrageplafond vastgesteld voor (onderdelen van) de Regeling informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de hbo lerarenopleidingen van 29 november 1997, kenmerk: HBO/AS-97/34232. De regeling staat gepub...

Gele Katern 1999, nr. 18c, blz. 24 t/m 25
8-7-1999
In artikel 156 van de Wet op het primair onderwijs is geregeld dat de minister van onderwijs afzonderlijke opheffingsnormen vaststelt voor de beide gebiedsdelen van gemeenten die betrokken zijn bij een herindeling en/of grenscorrectie. In deze regeling de...

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 26 t/m 27
5-7-1999
Door de overladenheid van het examenprogramma wiskunde A1 en wiskunde A1,2 vwo wordt het programma aangepast. In de bijlage van de regeling de wijzigingen. Deze regeling treedt in werking op 17 juli 1999 en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 31 t/m 33
5-7-1999
Met deze telling worden gegevens verzameld naar het peilmoment 1 maart 1999. De gevraagde informatie is gebaseerd op de 'Regeling Informatievoorziening BVE, gepubliceerd in Uitleg OCenW-Regelingen nummer 17b van 22 juli 1998. Het doel van deze telling i...

Gele Katern 1999, nr. 18b, blz. 22 t/m 25
5-7-1999
De financiering van het voortgezet onderwijs (vo) vindt in beginsel plaats via de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Daarnaast zijn er vo- activiteiten met specifieke thema's die ook gesubsidieerd worden, maar waarvan de bekostiging niet onder de WVO ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: