Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]Mei 1999

Gele Katern 1999, nr. 16, blz. 8 t/m 9
31-5-1999
In deze regeling zijn de voorschriften opgenomen voor de verantwoording van de besteding van (het gedeelte van) de personele vergoeding voor de afdeling praktijkonderwijs verbonden aan een school voor voorbereidend beroepsonderwijs (vbo) (of scholengemeen...

Gele Katern 1999, nr. 16, blz. 10 t/m 10
31-5-1999
Om het vmbo in te voeren, zal het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo moeten worden gewijzigd. Naar verwachting zal deze wijziging pas in het najaar van 1999 plaats vinden. Om de benodigde leermiddelen op tijd beschikbaar te hebben voor het schooljaar 200...

Gele Katern 1999, nr. 16, blz. 11 t/m 12
31-5-1999
Vooruitlopend op een wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de de Wet tegemoetkoming studiekosten (WTS) wordt in deze regeling een regeling getroffen voor het vervoer van leerlingen uit het praktijkonderwijs. Daarnaast is in dit kader e...

Gele Katern 1999, nr. 17, blz. 5 t/m 8
31-5-1999
De publicatie bevat een mededeling over de informatievoorziening door de WBO/ISOVSO-systemen en over het technisch en logisch beheer daarvan.

Gele Katern 1999, nr. 17, blz. 9 t/m 14
31-5-1999
Deze regeling is een aanpassing van de ministeri´┐Żle regeling van 6 maart j.l., met het kenmerk VO/FB-1999/4987, die stond in het Gele katern nummer 8/9 van 1999. De aanpassing is een verwerking van de per 1 januari gewijzigde ZKOO-bedragen en van de in d...

Gele Katern 1999, nr. 16, blz. 13 t/m 15
25-5-1999
Deze regeling geeft uitvoering, aan artikel 7.4, negende lid, van de WHW, om het zesde lid van dit artikel aan te vullen met opleidingen op het gebied van de landbouw en natuurlijke omgeving, de natuur en de gezondheidszorg. Door het opnemen van deze ople...

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 21 t/m 24
21-5-1999
Met deze regeling wordt de 'Richtlijn verslag hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek' aangepast. Deze aanpassing is noodzakelijk omdat de bekostigingssystematiek van de Open Universiteit en de onderzoekscholen is gewijzigd. Bovendien is er een nieu...

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 17 t/m 17
21-5-1999
Door deze regeling wordt het examenprogramma lichamelijke opvoeding 2 voor het havo vastgesteld. Scholen voor havo kunnen nu dit programma met ingang van 1 augustus 1999 invoeren. Zowel de regeling als het examenprogramma is via Cfi online te raadplegen. ...

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 7 t/m 8
20-5-1999
In de publicatie informatie over de verlenging van de cursus Nederlands en de start van de cursus Taalondersteuning met ingang van het komende cursusjaar.

Gele Katern 1999, nr. 15, blz. 18 t/m 20
18-5-1999
Vooruitlopend op een wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) wordt met deze regeling artikel 4.2.2 van de WEB op twee onderdelen aangevuld. De eerste aanvulling is, dat een getuigschrift of een diploma van een lerarenopleiding, behaald in ...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: