Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 22 ]Maart 1998

Gele Katern 1998, nr. 9, blz. 5 t/m 18
17-3-1998
Uitgelegd wordt de uitwerking van de CAO-afspraken rond de verlaging van de arbeidsduur voor personeel in het po waarvoor per 1 augustus 1998 nieuwe maatregelen gaan gelden: - de verlaging van de normjaartaak per 1 augustus 1998 van 1710 naar 1659 uren...

Gele Katern 1998, nr. 9, blz. 19 t/m 20
14-3-1998
In het kader van het beleidsplan 'de Rugzak' informeert deze publicatie over de totstandkoming van de regionale expertisecentra. Hierbij is is voorzien in 'wegbereiders expertisecentra leerlinggebonden financiering' die betrokkenen op locatie zullen onder...

Regeling exploitatiekosten scholen voor vwo-avo-vbo, schooljaar 1998-1999
12-3-1998
De 'Regeling exploitatiekosten vwo-avo-vbo 1998-1999' treedt in werking op 1 augustus 1998.

Gele Katern 1998, nr. 9, blz. 21 t/m 25
12-3-1998
Met deze regeling wordt het bekostigingsbeleid voortgezet waarbij scholen in staat worden gesteld een eigen kwaliteitsbeleid te voeren. Voor de (v)so-sector gaat deze vraaggestuurde bekostiging pas per 1 augustus 2000 in. Tot die tijd gaat 30% van het bud...

Gele Katern 1998, nr. 9a, blz. 3 t/m 15
12-3-1998
Deze publicatie bevat een handleiding om de eigen school door te lichten voor wat betreft de millenniumproblematiek. Het bestaat uit een viertal stappen: de bewustwording, inventarisatie van de knelpunten, het beschrijven van oplossingen en de nazorg. De ...

Gele Katern 1998, nr. 7, blz. 7 t/m 8
11-3-1998
Naar aanleiding van de publicaties over de gevolgen van de invoering WPO, WEC en wijziging WVO zijn bij het ICO veel vragen binnengekomen. In deze vragenrubriek wordt ingegaan op een aantal vragen over die regelgeving. Het betreft de onderwerpen rechtspos...

Gele Katern 1998, nr. 9, blz. 27 t/m 31
10-3-1998
Naar aanleiding van de wetswijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) wordt de regeling aanmelding en loting aangepast. Deze regeling wordt zodanig aangepast dat een aanstaande student alleen mag meeloten als hij geen ...

Gele Katern 1998, nr. 8, blz. 20 t/m 21
6-3-1998
Er wordt informatie gegeven over de verplichting om nascholingsgelden bij aangewezen instellingen te besteden. De besteding en de verantwoording van nascholingsgelden op bestuursniveau wordt gedoogd, mits deze wijze van besteding en verantwoording uitslui...

Gele Katern 1998, nr. 8, blz. 5 t/m 20
4-3-1998
Het doel van deze regeling is internationale activiteiten te stimuleren en deze in het reguliere onderwijs te integreren. Ter bevordering daarvan wordt een subsidie aan de instellingen verstrekt om deze in de gelegenheid te stellen ervaring op te doen met...

Gele Katern 1998, nr. 8, blz. 32 t/m 40
3-3-1998
Vanaf 2000 zullen er voor wat betreft de centrale examens havo en vwo een aantal veranderingen plaatsvinden. Deze veranderingen vallen in twee groepen uiteen - veranderingen die direct voortvloeien uit de nieuwe examenprogramma's. Van geheel nieuwe nieuwe...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: