Regelgeving > Archief Regelingen

Archief

Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 1 - 10 van 18 ]September 1997

Gele Katern 1997, nr. 24, blz. 5 t/m 5
30-9-1997
De bedragen in de programma's van eisen voor het (voortgezet) speciaal onderwijs worden voor het jaar 1998 in deze regeling vastgesteld. De programma's van eisen worden inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toe...

Gele Katern 1997, nr. 24, blz. 4 t/m 4
30-9-1997
De bedragen in de programma's van eisen voor het basisonderwijs worden voor het jaar 1998 in deze regeling vastgesteld. De programma's van eisen worden inhoudelijk gewijzigd conform de bijlage bij deze regeling en de daarin opgenomen toelichting. Deze reg...

Gele Katern 1997, nr. 24a, blz. 11 t/m 12
29-9-1997
Om het proces van samenwerking tussen scholen voor mavo/vbo te bevorderen worden er een aantal proefregio's aangewezen waarbinnen scholen regionale Optie Plannen kunnen formuleren. Hiervoor wordt een eenmalig bedrag van f 600.000,- ter beschikking gesteld...

Gele Katern 1997, nr. 25, blz. t/m
26-9-1997
De staatsexamencommissie Nederlands als tweede taal kent twee programma's; programma I en programma II, wat staat voor lezen en luisteren, resp. spreken en schrijven. Belanghebbenden die in 1998 en in 1999 deel willen nemen aan het examen Nederlands als t...

Gele Katern 1997, nr. 23, blz. 10 t/m 11
25-9-1997
Gebleken is dat een aantal voorschriften over de leerlingadministraties en de toepassing van de gewichtenregeling in het basisonderwijs nog onvoldoende worden nageleefd. Deze publicatie attendeert het basisonderwijs nogmaals op de volgende voorschriften; ...

Gele Katern 1997, nr. 24a, blz. 5 t/m 10
24-9-1997
Deze regeling stelt een aanvullende vergoeding aan het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap vast. Dit in verband met achterstallig onderhoud aan het gebouw van de hoofdvestiging of van de nevenvestiging voorzover het betreft permanente bouw ...

Gele Katern 1997, nr. 23, blz. 15 t/m 19
22-9-1997
Het examenrooster 1999 wordt in deze regeling vastgesteld. Hierbij begint het eerste tijdvak op 17 mei, het tweede tijdvak op 22 juni en het derde tijdvak op 16 augustus 1999. In afwijking van het eerste lid worden de vakken maatschappijleer, tekenen, han...

Gele Katern 1997, nr. 23, blz. 21 t/m 27
19-9-1997
In deze regeling wordt per gemeente de rijksbijdrage educatie 1998 bekendgemaakt. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 1998.

Gele Katern 1997, nr. 21, blz. 5 t/m 23
17-9-1997
Deze publicatie geeft informatie die nodig is voor de voorbereiding van de eindexamens vwo, havo, mavo, vbo en vavo in 1998. Zo is ondermeer in de rubriek 'Mededelingen per vak per schoolsoort' aangegeven waar het examenprogramma en de stofomschrijvingen...

Gele Katern 1997, nr. 22, blz. 39 t/m 43
17-9-1997
In deze publicatie wordt de procedure weergegeven voor de wijze waarop de instellingen aanvragen kunnen indienen voor registratie in het CREBO (Centraal Register Beroepsopleidingen). De registratie heeft betrekking op opleidingen die in het studiejaar 199...


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: