Regelingen

Uw zoekopdracht heeft 41 resultaten opgeleverd.
[ Resultaat 11 - 20 van 41 ]Juli 2020

Wijziging Regeling certificaten middelbaar beroepsonderwijs
3-7-2020
Wie een diploma heeft behaald, is klaar om te starten op de arbeidsmarkt. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het noodzakelijk dat iedereen zich blijft ontwikkelen. De arbeidsmarkt wordt namelijk steeds dynamischer; dit vraagt om een beroepsbevolking die ...

Wijziging Regeling vaststelling keuzedelen
3-7-2020
Om snel in te kunnen spelen op actuele ontwikkelingen kunnen vier keer per jaar nieuwe keuzedelen vastgesteld worden of worden geactualiseerd bij ministeriele regeling. Met onderhavige regeling worden voor de achttiende keer keuzedelen vastgesteld.

Wijziging Subsidieregeling regionale aanpak personeelstekort onderwijs 2020 en 2021
3-7-2020
Met deze regeling worden de subsidieplafonds met terugwerkende kracht verhoogd, zodat voor 41 alle aanvragen alsnog het volledige subsidiebedrag kan worden toegekend. Voor het primair onderwijs worden daarmee de eerder toegepaste verlagingen in 20 aanvrag...

Wijziging van Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2020-2021 etc
2-7-2020
Met deze regeling worden de voorwaarden voor bijzondere en aanvullende bekostiging voor onderwijs aan asielzoekers en overige vreemdelingen aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door deze uitbraak waren scholen in het primair onderwijs van 16...

Definitieve Regeling bekostiging personeel PO 2019-2020 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2019-2020
2-7-2020
De personele bekostiging van scholen in het primair onderwijs wordt per schooljaar toegekend. In deze regeling voor het schooljaar 2019-2020 worden de al eerder vastgestelde en aangepaste prijzen en bedragen, die daarvoor noodzakelijk zijn, geactualiseerd...

Wijziging Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma's 2020-2021
2-7-2020
Om alle aanvragers die in het eerste tijdvak een aanvraag hebben ingediend in de gelegenheid te stellen de beoogde inhaal- en ondersteuningsprogramma te organiseren en geen aanvragen uit het eerste tijdvak te moeten afwijzen, is besloten de verdeling het ...


Juni 2020

Wijziging Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen
26-6-2020
De Tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen wordt met 1 jaar verlengd. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.

Wijziging Beleidsregel pilot pro/vbo
24-6-2020
De beleidsregel is uitgebreid met de nieuwe artikelen 2a, 4b en 5b om nogmaals 30 nieuwe scholencombinaties aan te wijzen om drie maal een pro/vbo-onderbouwklas in te richten. Hierbij is verduidelijkt dat een scholencombinatie uit 1 pro-school bestaat en ...

Besluit aanvraag ex artikel 64 Wet op het voortgezet onderwijs
24-6-2020
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media geeft kennis van de goedkeuring van de volgende aanvraag die is ingediend in het kader van de procedure voor bekostiging van een nieuwe scholengemeenschap. Zie verder bij dit besluit en de toelichti...

Wijziging Besluit tot intrekking van toezichtkaders onder vaststelling van beleidsregels houdende Onderzoekskaders 2017
22-6-2020
Zie het besluit en de bijlagen in de Staatscourant.


Zoeken regelingen OCW
 
         
 van:
  

tot: