Informatiewijzer Verzamelregeling subsidies OCW COVID-19
 
 
OCW-regelingHet behoeft geen nadere toelichting dat de uitbraak van COVID-19 veelvormige en vergaande maatschappelijke gevolgen heeft. Ook de ontvangers of aanvragers van subsidie van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media (hierna tezamen: de ministers), kunnen te maken krijgen met verschillende problemen en onvoorziene omstandigheden. Het reguliere wettelijke kader (met name: de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, hierna: de Kaderregeling) biedt verschillende mogelijkheden om in dergelijke gevallen coulance te betrachten. Zo biedt artikel 4:44, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) de mogelijkheid om een subsidieontvanger die te laat is met zijn vaststellingsaanvraag daarvoor een nieuwe termijn te stellen, en volgt uit artikel 4:46 van de Awb de mogelijkheid om een subsidie niet of slechts beperkt lager vast te stellen, indien de activiteiten (bijvoorbeeld als gevolg van COVID-19) niet of niet volledig hebben plaatsgevonden. In verschillende subsidieregelingen van de ministers zijn echter bepalingen opgenomen die om verschillende redenen coulance praktisch belemmeren. Met deze regeling wordt een groot aantal van deze belemmeringen weggenomen. Zie verder bij Toelichting van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
 
18 juni 2020
 
WJZ/24563641
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 23 juni 2020, nummer 33064, op officielebekendmakingen.nl.

 
PO , VO , BVE , HOWO
 
24 juni 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug ten aanzien van: a. artikel 3, onderdeel A, onder 1, tot en met 1 januari 2020; b. artikel 3, onderdeel A, onder 2, en artikel 5, tot en met 23 maart 2020; en c. artikel 6, artikel 10, onderdeel A, en artikel 11, onderdeel A, tot en met 1 april 2020.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 4 van de Wet overige OCW-subsidies, de artikelen 70?, 116, eerste en tweede lid?, 123, eerste lid?, 164a, tweede lid, en 180, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs?, de artikelen 67?, 69?, 98, eerste en tweede lid?, 103, eerste lid?, en 130, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs BES?, de artikelen 71?, 113, eerste en tweede lid?, 120, eerste lid?, 146a, tweede lid, en 166, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra?, de artikelen 18, vierde lid, 74?, 75a, 85a, eerste lid?, 89, eerste lid?, en 104a, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs?, de artikelen 127e?, 150?, 155, eerste lid?, 157, eerste lid?, en 185, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs BES?, de artikelen 1.5.1, vierde lid?, 2.2.3?, 2.2a.3?, 2.4.2?, 2.7? en 7.4.7, zevende lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs?, de artikelen 1.5.1?, 2.2.3?, 2.4.1? en 3.5 van de Wet educatie en beroepsonderwijs BES?, artikel 2.18 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek?, artikel 7.7 van de Erfgoedwet?, artikel 33a van het Besluit bekostiging WPO, artikel 42a van het Besluit bekostiging WEC, artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid, en artikel 10 van het Toetsbesluit PO
 
 
 
DUO/Ico/po, tel. 070-757 51 11; DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22; DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33.