Informatiewijzer Wijziging Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo
 
 
OCW-regelingMet deze regeling wordt de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo aangepast als gevolg van de uitbraak van COVID-19. Door de uitbraak van COVID-19 moeten scholen in het voortgezet onderwijs sinds 16 maart onderwijs op afstand verzorgen. Afstandsonderwijs is voor nieuwkomers extra moeilijk, omdat zij de Nederlandse taal nog niet of nauwelijks spreken. Daarnaast missen nieuwkomers vaak de begeleiding door hun ouders, aangezien de ouders in veel gevallen de Nederlandse taal niet spreken. Er is dus een risico dat deze leerlingen onderwijsachterstanden oplopen en dat hun ontwikkeling stagneert. Daarom wordt met deze wijzigingsregeling in 2020 eenmalig extra aanvullende bekostiging voor nieuwkomers in het voortgezet onderwijs toegekend. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
18 juni 2020
 
VO/24793070
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 29 juni 2020, nummer 34161, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
30 juni 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 85a, eerste lid, en 89 van de Wet op het voortgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs,
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22