Informatiewijzer Subsidieregeling pilot praktijkgericht programma voor gl en tl
 
 
OCW-regelingDe aansluiting vanuit de gemengde (gl) en theoretische leerwegen (tl) op het vervolgonderwijs, het mbo en het havo, kan en moet beter. Leerlingen, het bedrijfsleven en vervolgopleidingen hebben baat bij een verrijking van het theoretische leren met een praktisch programma. Samen met het onderwijs werkt het Ministerie van OCW aan een nieuwe leerweg in het vmbo met daarin een praktijkgericht programma voor alle leerlingen. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze subsidieregeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
09 juni 2020
 
VO/24587469
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 17 juni 2020, nummer 32382, op officielebekendmakingen.nl.


 
VO
 
18 juni 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
1 januari 2025
 
01 januari 2025 , Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2025.
 
Artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS
 
 
 
DUS-I, tel. 070 340 55 66