Informatiewijzer Besluit eindexamens voortgezet onderwijs BES 2020
 
 
OCW-mededelingDit besluit vindt zijn oorsprong in de Kamerbrief van 24 maart 2020, waarin aangekondigd is dat het centraal examen voor het schooljaar 2019-2020 komt te vervallen en examenkandidaten op basis van hun schoolexamens, deelcertificaten of een volwaardig diploma met recht op doorstroom naar het vervolgonderwijs kunnen behalen. Deze unieke situatie is ontstaan doordat het coronavirus COVID-19 zowel de voorbereiding op het centraal examen door de leerlingen, als de organisatie van het centraal examen door de scholen. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.
 
OCW-mededeling
 
 
05 juni 2020
 
VO/ 24521161
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 19 juni 2020, nummer 33116, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
20 juni 2020 , Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
 
1 januari 2021
 
01 januari 2021 , Dit besluit vervalt met ingang van 1 januari 2021, met uitzondering van: a. artikel 6, dat vervalt met ingang van 1 januari 2023; b. de artikelen 20, tweede lid en 21, die vervallen met ingang van 1 januari 2030.
 
Artikel 72, derde lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs BES, alsmede de artikelen 33, 39, vierde lid en 47a van het Eindexamenbesluit VO BES
 
 
 
DUO/Examenloket tel. 070-757 51 77