Informatiewijzer Instellingsbesluit beoordelingscommissie incidentele middelen voor leerlingendaling in het vo
 
 
OCW-mededelingOp 1 mei 2020 is de Subsidieregeling incidentele middelen leerlingendaling vo 2020 in werking getreden. Op grond van deze regeling kan het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs subsidie aanvragen om te komen tot een levensvatbaar en kwalitatief goed onderwijsaanbod dat de leerlingendaling kan opvangen. De reistijd voor leerlingen blijft hierdoor binnen acceptabele grenzen. Op grond van artikel 3.5 van deze regeling stelt de minister een onafhankelijke beoordelingscommissie in. De commissie is belast met het adviseren aan de minister over de ingediende subsidieaanvragen. Het voorliggende besluit strekt tot instelling van deze onafhankelijke beoordelingscommissie. Zie de toelichting in de Staatscourant bij dit besluit.
 
OCW-mededeling
 
 
05 juni 2020
 
VO/24117838
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 16 juni 2020, nummer 31499, op officielebekendmakingen.nl.

 
VO
 
17 juni 2020 , Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
 
1 augustus 2025
 
01 augustus 2025 , Dit besluit vervalt per 1 augustus 2025.
 
Artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies
 
 
 
DUS-I, tel. 070 340 55 66