Informatiewijzer Wijziging Subsidieregeling praktijkleren
 
 
OCW-regelingDe wijziging van de Subsidieregeling praktijkleren geeft uitvoering aan de door een Kamermeerderheid gesteunde motie-Heerma c.s.1 De motie is ingediend tijdens de behandeling van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het doel van deze wet is om de kosten- en risicoverschillen tussen contractvormen te verminderen, zodat flexibel werk wordt gebruikt waar de aard van het werk daarom vraagt en niet alleen omdat het een kostenvoordeel oplevert. Negatieve effecten van specifieke vormen van flexibele arbeid, zoals onzekerheid over werk en inkomen en afwenteling van kosten en risico’s, worden beperkt of beprijsd. Ook beoogt de regering het aangaan van een vast contract aantrekkelijker te maken voor werkgevers, zodat voor werkenden meer perspectief op zekerheid ontstaat. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze wijziging.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
11 juni 2020
 
MBO/23920800
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 18 juni 2020, nummer 32951, op officielebekendmakingen.nl.

 
BVE
 
19 juni 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 2.7 van de Wet educatie en beroepsonderwijs en de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies.
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33