Informatiewijzer Regeling screenings- en testinstrumenten lwoo en pro schooljaar 2021-2022
 
 
OCW-regelingZolang de landelijke criteria voor lwoo en pro4 ook binnen Passend Onderwijs van kracht blijven, wordt daarmee samenhangend ook een lijst van toegestane screenings- en testinstrumenten vastgesteld. Volgens artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO dient er (met ingang van 1 januari 2016) jaarlijks voor 1 oktober bij ministeriële regeling een lijst van screenings-, en testinstrumenten te worden vastgesteld die gebruikt kunnen worden voor de indicatiestelling lwoo en pro. Zie de toelichting in de Staatscourant bij deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
11 juni 2020
 
KO152693
 
Regelingen OCW
 

Zie de Staatscourant van 30 juni 2020, nummer 34171, op officielebekendmakingen.nl.

 
PO , VO
 
01 oktober 2020 , Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 15d, tweede lid, van het Inrichtingsbesluit WVO.
 
 
 
DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22,