Informatiewijzer Wijzigingsregeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000, de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, en de Regeling studiefinanciering BES
 
 
OCW-regelingDeze ministeriele regeling wijzigt de Regeling normen WSF 2000, WTOS en WSF BES, de Regeling studiefinanciering 2000 (hierna: RSF 2000), de Regeling tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (hierna: RTOS), en de Regeling studiefinanciering BES (hierna: RSF BES). Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
21 november 2019
 
HO&S/17759312
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 
Zie de Staatscourant van 2 december 2019, nummer 65208, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO , BVE , HOWO
 
01 januari 2020 , 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2020. 2. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2019, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2020.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikelen 6.3, 7.4, vijfde lid, 11.1, eerste lid, en 12.21 van de Wet studiefinanciering 2000, artikelen 17 en 19, vierde lid, van het Besluit studiefinanciering 2000, de artikelen 7.3, vierde lid, en 11.1, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten, artikel 5 van het Besluit tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten en de artikelen 4.3, 5.2, derde lid, en 8.1 van de Wet studiefinanciering BES.
 
 
 
DUO/Ico/bvh, tel. 070-757 51 33