Informatiewijzer Regeling bijzondere en aanvullende bekostiging PO en VO 2019
 
 
OCW-regelingIn het Convenant 'extra geld voor werkdrukverlichting en tekorten onderwijspersoneel in het funderend onderwijs 2020-2021' van oktober 2019 is onder andere afgesproken dat voor investeringen in het primair en voortgezet onderwijs 300 mln. Euro extra beschikbaar komt in 2019. Via een bedrag per leerling wordt er voor zowel het primair als het voortgezet onderwijs circa 150 mln. Euro beschikbaar gesteld. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
20 november 2019
 
PO/FenV/17701545
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 

Zie de Staatscourant van 28 november 2019, nummer 64683, op officielebekendmakingen.nl.


 
PO , VO
 
29 november 2019 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Artikel 116, eerste lid, en artikel 123, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 113, eerste lid, en artikel 120, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 85a, eerste lid, en artikel 89, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 2.2.3, tweede lid, van de Wet educatie en beroepsonderwijs en artikel 2, eerste lid, juncto artikel 4, eerste lid, van de Wet overige OCW-subsidies;
 
 
 
DUO/Ico/po, tel. 070-757 51 11; DUO/Ico/vo, tel. 070-757 51 22.