Informatiewijzer Wijziging Uitvoeringsregeling WEB 2007 in verband met de vaststelling van de vaste voet en de prijs per leerling vbo 2018 en 2019
 
 
OCW-regelingIn de Uitvoeringsregeling WEB 2007 worden de prijzen per leerling bekend gemaakt die de grondslag vormen voor het bepalen van de rijksbijdrage voor exploitatie en huisvestingskosten van een agrarisch opleidingscentrum (aoc) wat betreft het voorbereidend beroepsonderwijs (vbo). Met de regeling worden de vaste voet per instelling en de prijzen per leerling voor de vaststelling van de rijksbijdrage voor kalenderjaar 2018 bijgesteld en voor het kalenderjaar 2019 bekend gemaakt. Zie verder bij 'Toelichting' van deze regeling.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
25 september 2018
 
MBO/1381161
 
Regelingen OCW op duo.nl/zakelijk
 
Zie de Staatscourant van 3 oktober 2018, nummer 55142, op officielebekendmakingen.nl.
 
VO , BVE
 
04 oktober 2018 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
artikel 2.3.2, derde lid, van de het Uitvoeringsbesluit WEB
 
 
 
DUO/Ico/Vo, tel. 079 323 24 44; DUO/Ico/Bvh, tel. 079 323 26 66