Informatiewijzer Wijziging Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2016 2017
 
 
OCW-regelingDeze regeling past de bedragen aan in de Regeling personele bekostiging primair onderwijs 2016-2017.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
25 augustus 2017
 
PO/FenV/1235245
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 5 september 2017, nummer 49778, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO , VO
 
01 augustus 2016 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2016.
 
 
01 augustus 2026 , Deze regeling heeft betrekking op het schooljaar 2016–2017 en vervalt met ingang van 1 augustus 2026.
 
Artikelen 116, 120, vijfde lid, 123, eerste en vierde lid, 124, eerste en tweede lid, 125, eerste lid, 129, eerste lid, 132, eerste en derde lid, 137, vijfde lid, en 180a, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 113, 114, 117, vierde, vijfde en achtste lid, 120, 124, eerste lid, 131, vierde lid, en 166a, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 85b, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, de artikelen 11a, tweede lid, 19, eerste lid, 22, 26, 28a, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, 10b, tweede lid, 30, eerste lid, 31, 33a, eerste en derde lid, en 35 van het Besluit bekostiging WEC, de artikelen B 16b, B 16g, B 16l, B 21, C 11, eerste en tweede lid, en C 16.1 van het Besluit trekkende bevolking WPO, en artikel 3, derde lid, van de Regeling prestatiebox primair onderwijs 2015-2020.
 
Deze regeling wijzigt de Regeling bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor 2016-2017 van 17 maart 2016, nummer PO/FenV/893244, die is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 maart 2016, nummer 15717.
 
Bevoegde gezagsorganen van scholen voor primair en voortgezet onderwijs
 
DUO/ICO/PO tel. 079-3232333; DUO/IVO/VO tel. 079-3232444
 
 
Gerelateerde publicatie
Regeling vaststelling bedragen personele bekostiging primair onderwijs 2016-2017