Informatiewijzer Regeling onderwijsaccountantsprotocol BES 2015
 
 
OCW-regelingIn deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol BES (Caribisch Nederland) voor 2015. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
03 januari 2016
 
Nr. 4684499
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 21 januari 2016, nummer 1645, op officielbekendmakingen.nl.
 
PO , VO , BVE
 
01 januari 2015 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 
N.v.t.
 
N.v.t.
 
Artikel 131, vierde lid, tweede volzin, van de Wet primair onderwijs BES, artikel 17, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO BES en artikel 5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB BES
 
N.v.t.
 
Bevoegde gezagsorganen en bestuursorganen van primair, voortgezet, en middelbaar beroepsonderwijs op de BES-eilanden
 
DUO/ICO/PO tel. 079-3232333; DUO/ICO/VO tel. 079-3232444; DUO/ICO/BVH tel. 079-3232666