Informatiewijzer Regeling onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ 2015
 
 
OCW-regelingIn deze regeling staat het onderwijsaccountantsprotocol voor 2015. Het bevat aanwijzingen voor de controle door de instellingsaccountant op de jaarstukken en het onderzoek naar de bekostigingsgegevens.
 
OCW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
03 januari 2016
 
Nr. 4684293
 
Regelingen OCW op www.duo.nl
 
Zie de Staatscourant van 12 januari 2016, nummer 1027, op officielebekendmakingen.nl.
 
PO , VO , BVE , HOWO
 
01 januari 2015 , Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.
 
 
N.v.t.
 
Artikel 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, artikel 171, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel 5.2.5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 4.4, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit WHW 2008
 
N.v.t.
 
Bevoegde gezagsorganen en bestuursorganen van primair, voortgezet, hoger en wetenschappelijk onderwijs
 
DUO/ICO/PO tel. 079-3232333; DUO/ICO/VO tel. 079-3232444; DUO/ICO/BVH tel. 079-3232666