Informatiewijzer Opgave van ingeschreven deelnemers in het beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en deeltijd beroepsopleidende leerweg (BOL) die op 1 augustus 2004 dan wel op 1 augustus 2005 jonger zijn dan 18 jaar
 
 
OCW-mededelingIn mei en juni 2006 zal er een telling plaatsvinden waarbij een opgave moet worden gedaan van het aantal deelnemers bij het BBL en deeltijd BOL dat op de peildatum 1 oktober 2004 respectievelijk 2005 was ingeschreven en op 1 augustus van dat kalenderjaar (2004 en 2005) jonger was dan 18 jaar, onderscheiden naar geslacht en niveau van de gevolgde opleiding. De opgevraagde gegevens hebben betrekking op de bekostigingsjaren 2006 en 2007. Met de inwerkingtreding van het onderwijsnummer BVE zullen deze gegevens beschikbaar komen uit de basisregistratie onderwijsnummer (BRON) en deze behoeven dan niet meer bij de instellingen opgevraagd te worden.
 
OCenW-mededeling
 
Voorlichting
 
13 april 2006
 
CFI/GEG-2006/73030
 
Regelingen OCW op CFI-online
 
n.v.t.
 
BVE
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
n.v.t.
 
Besluit van 19 januari 2006 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 december 2004 tot wijziging van de Wet educatie en beroepsonderwijs inzake inhouding en terugbetaling van cursusgeld alsmede tot vaststelling van het besluit van 23 juli 2005 tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeld 2000 van het Uitvoeringsbesluit WEB in verband met nadere regels voor inning en terugbetaling wettelijke bijdrage.
 
n.v.t.
 
instellingen voor beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.
 
CFI/ICO/BVH, tel. 079-3232.666
 
Downloads
Opgave deelnemers BBL en deeltijd BOL op 1 augustus 2004 en 2005 en jonger dan 18 jaar
130 kb (ca. 22sec @ 56k6)