Informatiewijzer Regeling suppletie flexibel pensioen uittreden (FPU) primair - en voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
 
 
OCW-regelingDe regeling suppletie FPU primair en voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs en volwasseneneducatie maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen dat als doelstelling heeft, het stimuleren van de reïntegratie van met name oudere werklozen. De in dit katern gepubliceerde regeling geeft een aanvulling van de FPU-uitkering tot het niveau van de aanvullende uitkering in het kader van de garantieregeling FPU.
 
OCenW-regeling
 
Algemeen verbindend voorschrift
 
30 september 2001
 
AB/PSW-2001/29235
 
2001, nr. 25 , 15 t/m 18
 
n.v.t.
 
PO , VO , BVE , HOWO
 
zie artikel 9
 
n.v.t.
 
 
artikel 13a van het Besluit werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BWOO)
 
n.v.t.
 
school of instelling die wordt bekostigd op grond van: de Wet op het primair onderwijs; de Wet op de expertisecentra; de Wet op het voortgezet onderwijs; of van een instelling als bedoeld in de artikelen 1.3.1., 1.3.4., 1.5.1, 12.3.9 van de Wet educatie en beroepsonderwijs.
 
CFI/ICO/PO, tel. 079-3232.333; CFI/ICO/VO, tel. 079-3232.444 CFI/ICO/BVH; tel. 079-3232.666
 
Downloads
Volledige tekst
195 kb (ca. 33sec @ 56k6)